ส่องกล้องผ่าตัดนิ่วไต PCNL (Percutaneous Nephrolithotomy)

ในอดีตการรักษานิ่วในไต สำหรับผู้ป่วยบางรายอาจต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคในการรักษา เช่น เกิดนิ่วใหม่ขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ต้องผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีก หลายๆ ครั้ง หรือนิ่วมีจำนวนมากหรือขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการสลายนิ่ว ได้ แต่สำหรับปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาก้าวล้ำไปทำให้การรักษานิ่วในไตทำได้โดยไม่ ต้องผ่าตัดอีกต่อไป

สำหรับการรักษาโรคนิ่วในไตได้รับการพัฒนามาอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งวิธีที่รู้จักคุ้นเคยกันดีคือ “การสลายนิ่ว” (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายได้โดยไม่ต้องผ่าตัด

แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยทุกราย เช่น กรณีที่นิ่วมีจำนวน ขนาดใหญ่ และแข็ง หรือสลายตัวได้ทีละน้อย ทำให้ต้องสลายกันหลายครั้งใช้เวลารักษานาน และจำเป็นต้องผ่าตัดในผู้ป่วยหลายๆราย จึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นที่เรียกกันว่า PCNL

นิ่วในไต
นิ่วในไตจะพบใน ประเทศอุตสาหกรรมมากกว่าประเทศเกษตรกรรม นิ่วในไตมักเกิดจากการที่ปัสสาวะเข้มข้นมากและตกตะกอนเป็นนิ่วมักจะเกิดที่ ไตบริเวณกรวยไตและเมื่อนิ่วหลุดลงมาท่อไตก็จะเกิดอาการปวดท้องทันทีและปวด มากพบว่าเมื่อเป็นนิ่วโอกาสที่จะเกิดเป็นซ้ำประมาณครึ่งหนึ่งในเวลา 5-10 ปี ผู้ป่วยร้อยละ 80 นิ่วสามารถออกได้เอง ถ้านิ่วมีขนาดเล็กกว่า 4 มิลลิเมตร

นิ่วในไต

รูป : นิ่วในไต

ส่องกล้องกรอนิ่วในไต

รูป : แสดงการรักษาด้วยการการเจาะผ่านผิวหนังส่องกล้องกรอนิ่วในไต

การรักษาโรคนิ่วโดยวิธีการผ่าตัดส่องกล้อง (PCNL)
PCNL (Percutaneous Nephrolithotomy) คือ “การส่องกล้องเข้าในไต เพื่อเอานิ่วออก” นับเป็นทางเลือกใหม่ของการรักษานิ่วในไตโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะเอาชนะโรคต่างๆ โดยได้รับการบาดเจ็บจากการรักษาน้อยที่สุด สามารถนำมาใช้ทดแทน “การสลายนิ่ว” ได้

PCNL วิธีการรักษาคือใช้การส่องกล้องเข้าในไต เพื่อเอานิ่วออกโดยผ่านทางรูขนาดเล็ก เพียงรูเดียว ที่บริเวณหลังของผู้ป่วย โดยขั้นตอนในการส่องกล้องเพื่อเข้าไปเอานิ่วออกจากไตนั้น ศัลยแพทย์จะพิจารณาเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม ที่จะทำการส่องกล้องโดยอาศัยเครื่องมือ Fluoroscope ในการกำหนดพิกัด

แล้วเจาะรูขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตร ซึ่งขนาดเล็กเท่ารูกุญแจ (Key-hole Surgery) เพื่อเป็นช่องทางที่จะส่องกล้อง Nephroscope เข้าสู่ภายในไต เมื่อพบก้อนนิ่วแล้ว ศัลยแพทย์จะทำให้นิ่วนั้นแตกออกเป็นก้อนขนาดเล็กโดยอาศัยเครื่องมือ Lithoclast Lithotripsy

แล้วคีบเอานิ่วออกจากร่างกายผ่านทางรูเดียวกัน ข้อดีของการรักษาโดยวิธี PCNL ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโดยวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดนิ่วสูงเทียบเท่าการผ่าตัดเปิด แต่ได้รับบาดเจ็บจากการรักษาน้อยกว่ามาก

การรักษาโรคนิ่วโดยวิธีการผ่าตัดส่องกล้อง PCNL (Percutaneous Nephrolithotomy) เป็น วิธีการรักษานิ่วในไตที่พัฒนาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด มีการคุกคามต่อร่างกายน้อย โดยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เจาะผ่านทะลุผิวหนังเป็นรูเล็กๆเข้าไปที่กรวย ไต

แล้วใช้กล้องส่องตามเข้าไปหานิ่วในไตจนพบก้อนนิ่ว จากนั้นจึงใช้เครื่องมือใส่เข้าไปกรอนิ่วให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดูดหรือคีบนิ่วออกมา การรักษานิ่วด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยจะมีแผลขนาดเล็กประมาณ 1-2ซม.

เมื่อเทียบกับ แผลผ่าตัดแบบเปิดซึ่งมีขนาดยาว 15-20 ซม. อาการเจ็บแผลจึงน้อยกว่า ทำให้ใช้เวลาในการพักฟื้นรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 3- 5 วันหลังผ่าตัด อีกทั้งยังสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติเร็วกว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบ เปิดมาก